Avís Legal

Cristina Redondo, no es fa en cap cas responsable dels errors o omissions que poguessin existir en la informació facilitada, ni de l’aplicació o ús concret que pogués fer-se de la mateixa.

Cristina Redondo, es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense previ avís el contingut de la pàgina web, el present Avís Legal i les condicions d’ús que poguessin resultar aplicables a la mateixa.

Identificació
En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades en aquesta web: www.redondocristina.com, son titularitat de Cristina Redondo, NIF:45486652-N, Carrer Prior Tapia no26, 08222-Terrassa (Barcelona), Espanya, Telèfon: 629 84 36 74, e-mail: info@redondocristina.com

Limitació de la responsabilitat

Cristina Redondo, així com el proveïdor del servei es reserva el dret de modificar periòdicament (tant en el referent als continguts del lloc com a les condicions d’ús), a la seva discreció i sense prèvia advertència, el present avís legal, per a adaptar-lo a futures novetats legislatives o jurisprudencials que resultin d’aplicació, informant prèviament als usuaris dels canvis que es produeixin. Amb aquesta finalitat, els hi recomanem que cada cop que accedeixin al site, o a qualsevol dels seus continguts o serveis, llegeixin amb detall el present Avís Legal. Per tot això, Cristina Redondo, es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu Site i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avis, i sense assumir cap responsabilitat per aquest motiu.

En cas de dubte o controvèrsia relatives al nostre Avís legal pot posar-se en contacte amb nosaltres adreçant-se a l’adreça de correu electrònic : info@redondocristina.com. Cristina Redondo no es responsabilitza del mal ús que es realitzin dels continguts del site, essent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeixi a ells o els utilitzi.L’usuari que accedeix al site, ho fa sota el seu propi compte i risc i té l’obligació de complir la legislació, reglaments i normativa locals. Cristina Redondo, o qualsevol altra entitat que hagi participat en la creació, producció o provisió d’aquest site no seràn responsables dels danys directes, incidentals, conseqüèncials, indirecte o punitius derivats de l’accès, ús o incapacitat d ́ús d’aquest site ( o dels seus links), així com dels errors o omissions en el contingut del mateix. Tampoc es responsabilitzaran del mal ús que es realitzi dels continguts del site, essent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumeix cap responsabilitat per la informació continguda en llocs web de tercers a la que es pugui accedir per enllaços o cercadors des del lloc web. Així com tampoc es fan responsables ni Cristina Redondo, ni el proveïdor del servei: (I) Dels possibles errors o diferències de seguretat que es puguin produir per la utilització, per part de la persona usuària, d’un sistema operatiu, navegador o programa d’una versió no actualitzada o insegura, aíxí com per l’activació dels

dispositius de conservació de contrasenyes o codis de verificació de la persona usuària registrada, o dels danys, errors o les inexactituds que es puguin derivar d’un mal us o funcionament. (II) Dels danys i perjudicis que es puguin derivar per causa o força major. S’entén per força major, amb caràcter enunciatiu i no limitador: 1) qualsevol succés impossible de preveure o que, previst o previsible, sigui inevitable. 2) els danys produïts per tercers o per atacs al servidor del domini 3) incendis, inundacions, terratrèmols o catàstrofes naturals. 4) vagues o conflictes laborals o altres disturbis socials que impedeixin l’accès i ús del domini i/o dels seus continguts 5) la falta de subministre elèctric, telefònic o de fibra òptica 6) els accidents 7) els conflictes bèl·lics, etc.

Cristina Redondo no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat dels serveis disposats a a disposició de l’usuari, pel que exclou qualsevol responsabilitat pels danys i/o perjudicis que puguin donar-se a a la falta de disponibilitat, fiabilitat o continuïtat del seu site o dels seus serveis, tot i que intentarà facilitar, en la mesura dels seus possibles, ajuda tècnica a la persona afectada, aíxí com intentar restablir d’immediat la interrupció, posant a la seva disposició, en la mesura de les seves possibilitats, mitjans alternatius.

Propietat intel·lectual, industrial, drets d’imatge, y ús correcte dels continguts

Tots els drets de propietat intel·lectual, industrial i d’imatge derivats del contingut d’aquest lloc ( incloent, sense caràcter limitador, les bases de dades, les fotografies, els dibuixos, els gràfics, els arxius de texts, els plànols, els marcs, els baners, la inferfaç, el software i els codis fonts, l’audio, el vídeo, les marques, els letrers, els signes distintius, o els logotips, etc.) pertanyen a Cristina Redondo i /o es troben llegítimament explotats en virtut d’acords o llicències d’ús, i estàn protegits per la legislació vigent, corresponent-nos l’exercici dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de Cristina Redondo, tots els noms comercial, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en aquest site estàn protegits per llei. Seràn, per conseqüent, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyo, essent aplicable tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

L’ús o abús d’aquestes marques registrades o altres materials qualsevol, excepte els permesos a aquest Site, està expressament prohibit i poden constituir violació de la Llei de Propietat Intel·lectual i/o la Llei de Marques i/o la Llei de Publicitat i/o la Llei de Competència Deslleial, i així com la resta de normativa aplicable al cas.

Els drets sobre els materials i continguts corresponen íntegrament a Cristina Redondo o a tercers que hagin estat autoritzats mitjançant contracte per escrit. S’obliga a l’usuari a usar el Site de forma diligent, correcta i licita, i, en particular, es compromet a abstindre’s de ( a no ser que l’usuari estigui expressament autoritzat per escrit per Cristina Redondo) :

 • Suprimir, eludir o manipular el “copyright”, marques i demés dades identificatives dels drets de Cristina Redondo o dels seus titulars incorporats als continguts del Site, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin contenir els mateixos.
 • Emprar els continguts i, en particular, la informació, obtinguda mitjançant del seu Site per remetre publicitat, comunicacions amb fins de venda directa o qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats adreçats a una pluralitat de persones.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transforma o modificar els continguts, almenys que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o hi resulti legalment permès.
 • En general, utilitzar els continguts de forma, amb fines i efectes contraris a la llei, a la moral i a les bones costums generalment acceptades o a l’ordre públic. Cristina Redondo no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat industrial o intel·lectual, o sobre qualsevol altre propietat o dret relacionat amb el seu site.
 • Queda prohibida, qualsevol forma de transmissió, distribució, emmagatzemament, comunicació pública, posada a disposició, reproducció, enginyeria inversa, préstec o lloguer, i qualsevol altre acte d’explotació pública respecte al present site, contingut o informació del mateix. La utilització del site per l’usuari, no implica la cesió de titularitat, dret, llicència o interès qualsevol sobre l’esmentada propietat intel·lectual, pel que l’usuari podrà utilitzar els continguts conforme estigui autoritzat però no per realitzar cap tipus d’explotació ( directa o indirecta) de caràcter comercial.
 • Facilitar la contrasenya d’accés a tercers.
 • Utilitza la identitat, adreça de correu electrònic i/o la contrasenya d’un altre persona.
 • Accedir al domini i/o fer ús dels seus continguts sense estar degudament autoritzat.
 • Fer ús dels continguts diferent a l’acordat per perfil d’usuari.
 • Cedir a tercer les obligacions derivades de les presents condicions generals d’aquest escrit.
 • Cedir a tercer les llicències o subllicències per a utilitzar els continguts que resideixen en aquest domini.
 • Eliminar, impedir o vulnerar les mesures de seguiment o control de l’activitat dels usuaris o de les mesures de seguretat.
 • Atemptar, directa o indirectament contra l’honor, l’imatge, bon nom o interesos de qualsevol dels departaments que conformen Cristina Redondo.
 • Utilitzar virus o programes maliciosos (malware) en l’ordinador que accedeix al domini.
 • Promoure o difondre actes delictius, denigrants, difamatoris, violents o que atemptin contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes per la constitució espanyola com en els tractats internacionals.
 • Difondre continguts de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic d’apologia del terrorisme o que atemptin contra els drets humans.

Resumint, l’usuari es compromet a utilitzar el site, els continguts i serveis de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic. Tanmateix, l’usuari no pot utilitzar el site, els seus continguts o els serveis que es prestin mitjançant aquest amb fins o efectes il·lícits o contraris al contingut del present Avís Legal, lesius dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pogués danyar, inutilitzar, fer inaccessibles o deteriorar el site, el seus continguts o els seus serveis o impedir un gaudir normal del mateix per altres usuaris. De la mateixa manera, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o danyar les dades, programes o documents electrònics que es trobin en aquest site.

Procediment en cas de violació de drets de la propietat intel·lectual: En el cas de que qualsevol Usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts ha estat introduït en el nostre site amb violació dels drets de la propietat intel·lectual haurà d’enviar una notificació a: info@redondocristina.com, amb indicació completa i precisa de les seves dades i dels drets de propietat intel·lectual suposadament infringits.

Xarxes socials

Posem al seu coneixement que estem presents a les Xarxes Socials. El tractament de les dades que es realitzi de les persones que siguin seguidores ( y/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió mitjançant les Xarxes Socials) de les pàgines oficials de www.redondocristina.com, en les xarxes socials, es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d ́ús, polítiques de privacitat i demés normatives d’accés, ús i similars que pertanyin a la xarxa social que correspongui, de les que l’usuari de les Xarxes Socials, ja haurà acceptat.

Cristina Redondo, tractarà les seves dades amb les finalitats d’adaptar correctament la seva presència en la xarxa social que correspongui, informant-lo d’activitat, productes o serveis de

www.redondocristina.com , o de tercers que puguin estar relacionats amb la nostra activitat així com per a qualsevol altre finalitat que les normatives de les Xarxes Socials puguin permetre.

Enllaços

A l’accedir a qualsevol dels enllaços o hiperenllaços que puguin aparèixer en el nostre site web, accepta fer-ho a títol informatiu i reconeix que Cristina Redondo no exerceix cap control ni respon del contingut de la informació a la que accedeixi.

Cristina Redondo no es fa responsable del contingut ni de la informació dels site web de tercers a les que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts al seu site. Tanmateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines ali

Queda prohibit l’accés i lùs d’aquest site Web a menors de 14 anys que no estiguin degudament autoritzats. Cristina Redondo, entén que des del moment en que un menor accedeix a aquesta Web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal. Cristina Redondo, recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menor, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitat algun servei. També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Modificacions

Com s’ha comentat en l’apartat de limitació de responsabilitat, Cristina Redondo es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu site, tant en el referent als continguts del site, com en les condicions d’ús del mateix.

Per tot això, Cristina Redondo es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar informació continguda en el seu site, i la configuració o presentació del mateix, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir responsabilitat qualsevol per aquest motiu.

Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, però deu vostè conèixer que si ho fa pot ser que no pugui usar la plena funcionalitat d’aquest site. A l’utilitzar aquest site vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per Google en la forma i amb les finalitats a dalt indicades.

Legislació i jurisdicció aplicable

Les presents condicions es regeixen per la normativa espanyola vigent que l’hi és d’aplicació. Per a la resolució de les controvèrsies que es puguin derivar com a conseqüència del disposat en les presentes disposicions, i amb renuncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre, l’usuari acorda sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Terrassa (Barcelona), Espanya.